BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA IPHONE

Dịch vụ sửa chữa iphone lấy ngay linh kiện chính hãng có bảo hành, 

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮAIPHONE 4S - LINH KIỆN IPHONE 4S

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 4s 500,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 4s 800,000
Thay nắp lưng iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 4s 400,000
Thay cáp home iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi Trắng màn hình iphone 4s 400,000
Thay cáp sạc iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi Không nhận sạc, USB iphone 4s 400,000
Thay cáp nguồn iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 4s 400,000
Thay cáp volume iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 4s 600.000
Thay camera trước iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 4s 300,000
Thay camera sau iphone 4s 200,000 Sửa Lỗi Không nhận cáp sạc iphone 4s 300,000
Thay loa trong iphone 4s 100,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 4s 500,000
Thay loa ngoài iphone 4s 150,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 4s 500,000
Thay pin iphone 4s 180,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 4s 500,000
Thay thân máy iphone 4s 400.000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 4s 400,000
Gevey ultra sim iphone 4s ( sim ghép ) 300,000 Nóng máy hao pin iphone 4s 500,000
    Mở khóa ICLOUD iphone 4s 1.000,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5 - LINH KIỆN IPHONE 5

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 5 900,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 5 600,000
Thay vỏ trùng imei iphone 5 400,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 5 500,000
Thay cáp home iphone 5 250,000 Sửa Lỗi sọc màn hình iphone 5 700,000
Thay cáp sạc iphone 5 250,000 Sửa Lỗi Không nhận sạc, USB iphone 5 400,000
Thay cáp nguồn iphone 5 250,000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 5 700,000
Thay cáp volume iphone 5 250,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 5 800,000
Thay camera trước iphone 5 200,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 5 300,000
Thay camera sau iphone 5 250,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 5 700,000
Thay loa trong iphone 5 100,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 5 800,000
Thay loa ngoài iphone 5 150,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 5 1,000,000
Thay pin iphone 5 250,000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 5 500,000
Thay củ rung iphone 5 100,000 Sửa lỗi mất 2G,3G iphone 5 800,000
Thay main iphone 5 2.800,000 Sửa lỗi Sạc báo đầy iphone 5 400,000
    Sửa lối nóng máy hao pin iphone 5 500,000
    Mở khóa icloud iphone 5 1.600,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 5S - LINH KIỆN IPHONE 5S

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 5s 1,000,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 5s 800,000
Thay vỏ trùng imei iphone 5s 500,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 5s 700,000
Thay cáp sạc+tai nhe iphone 5s 300.000 Sửa Lỗi xanh màn hình iphone 5s 1,000,000
Thay cáp nguồn + rung + âm lượng iphone 5s 300.000 Sửa Lỗi Không nhận sạc iphone 5s 700,000
khay sim iphone 5s 150.000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 5s 800,000
Thay camera trước iphone 5s 250,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 5s 900,000
Thay camera sau iphone 5s 300,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 5s 400,000
Thay loa trong iphone 5s 100,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 5s 800,000
Thay loa ngoài iphone 5s 150,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 5s 800,000
Thay pin iphone 5s 300,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 5s 900,000
Thay củ rung iphone 5s 100.000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 5s 600,000
Thay main iphone 5s 3.500,000 Sửa lỗi mất 2G,3G iphone 5s 800,000
    Sửa lỗi Sạc báo đầy iphone 5s 600,000
    Sửa lỗi không nhận sim iphone 5s 600,000
    Mở khóa icloud iphone 5s 1.800,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6 - LINH KIỆN IPHONE 6

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 6 1,600,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 6 1.200,000
Thay vỏ trùng imei iphone 6 600,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 6 900,000
Thay cáp sạc+tai nhe iphone 6 350.000 Sửa Lỗi xanh màn hình iphone 6 1,200,000
Thay cáp nguồn + rung + âm lượng iphone 6 350,000 Sửa Lỗi Không nhận sạc iphone 6 900,000
khay sim iphone 6 200.000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 6 1.000,000
Thay camera trước iphone 6 300,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 6 1.200,000
Thay camera sau iphone 6 350,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 6 600,000
Thay loa trong iphone 6 200,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 6 1.000,000
Thay loa ngoài iphone 6 300,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 6 1.000,000
Thay pin iphone 6 350,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 6 1.200,000
Thay củ rung iphone 6 250.000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 6 900,000
Thay main iphone 6 5.500,000 Sửa lỗi mất 2G,3G iphone 6 1.000,000
    Sửa lỗi Sạc báo đầy iphone 6 800,000
    Sửa lỗi không nhận sim iphone 6 800,000
    Mở khóa icloud iphone 6 3.500,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6 Plus - LINH KIỆN IPHONE 6 Plus

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 6 Plus 2,000,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 6 Plus 1.300,000
Thay vỏ trùng imei iphone 6 Plus 800,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 6 Plus 1.000,000
Thay cáp sạc+tai nhe iphone 6 Plus 400.000 Sửa Lỗi xanh màn hình iphone 6 Plus 1,200,000
Thay cáp nguồn + rung + âm lượng iphone 6 Plus 400,000 Sửa Lỗi Không nhận sạc iphone 6 Plus 1.000,000
khay sim iphone 6 Plus 200.000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 6 Plus 1.000,000
Thay camera trước iphone 6 Plus 350,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 6 Plus 1.300,000
Thay camera sau iphone 6 Plus 400,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 6 Plus 700,000
Thay loa trong iphone 6 Plus 250,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 6 Plus 1.200,000
Thay loa ngoài iphone 6 Plus 350,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 6 Plus 1.300,000
Thay pin iphone 6 Plus 400,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 6 Plus 1.000,000
Thay củ rung iphone 6 Plus 300.000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 6 Plus 1.200,000
Thay main iphone 6 Plus 6.500,000 Sửa lỗi mất 2G,3G iphone 6 Plus 900,000
    Sửa lỗi Sạc báo đầy iphone 6 Plus 900,000
    Sửa lỗi không nhận sim iphone 6 Plus 900,000
    Mở khóa icloud iphone 6 Plus 3.500,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6S - LINH KIỆN IPHONE 6S

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay Màn hình iphone 6s 350,000 Sửa lỗi Mất sóng 2G/3G/4G  iphone 6s 400,000
Thay Cảm ứng iphone 6s 200,000 Sửa lỗi Mất wifi iphone 6s 400,000
Thay cáp HOME iphone 6s 120,000 Sửa lỗ iphone 6s Sạc không vào, không kết nối máy tính 350,000
Thay Loa trong iphone 6s 100,000 Sửa lỗi Mất đèn màn hình iphone 6s 300,000
Thay Loa ngoài iphone 6s 100,000 Sửa lỗi Mất la bàn, mất toạ độ iphone 6s 400,000
Thay Mic iphone 6s 100,000 Sửa lỗi Trắng màn hình iphone 6s 300,000
Thay Pin iphone 6s 150,000 Sửa lỗi mất loa mic khi đàm thoại(audio) iphone 6s 300,000
Thay Nút Volume iphone 6s 150,000 Sửa lỗi Mất cảm ứng iphone 6s 300,000
Thay Cáp nguồn iphone 6s 150,000 Sửa lỗi Mất cảm ứng xoay iphone 6s 400,000
Thay Cáp sạc iphone 6s 100,000 Sửa lỗi Mât nguồn ( chết IC nguồn) iphone 6s 400,000
Thay Camera iphone 6s 100.000 Sửa lỗi Nút menu bấm không nhạy iphone 6s 50,000
Thay Nắp lưng iphone 6s 200.000 Sửa lỗi Camera nhòe, ko chụp hình được iphone 6s 100,000
Thay củ Rung iphone 6s 90.000 Sửa lỗi Sạc không đầy pin iphone 6s 200,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 - LINH KIỆN IPHONE 7

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 7 700,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 7 800,000
Thay nắp lưng iphone 7 250,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 7 400,000
Thay cáp home iphone 7 150,000 Sửa Lỗi Trắng màn hình iphone 7 600,000
Thay cáp sạc,mic iphone 7 200,000 Sửa Lỗi Không nhận sạc, USB iphone 7 400,000
Thay cáp nguồn iphone 7 200,000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 7 450,000
Thay cáp volume iphone 7 200,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 7 700,000
Thay camera trước iphone 7 200,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 7 300,000
Thay camera sau iphone 7 200,000 Sửa Lỗi Không nhận cáp sạc iphone 7 300,000
Thay loa trong iphone 7 100,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 7 400,000
Thay loa ngoài iphone 7 100,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 7 500,000
Thay pin iphone 7 200,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 7 500,000
Thay thân máy iphone 7 500.000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 7 500,000
Gevey ultra sim iphone 7 300,000 Sửa lỗi mất 3G,4G iphone 7 500,000
    Mở khóa icloud iphone 7 800,000

 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 7 PLUS - LINH KIỆN IPHONE 7 PLUS

Thay Thế Linh Kiện Chính Hãng         Chi Phí           Sửa Chữa Phần Cứng Trên MAIN        Chi Phí     
Thay màn hình iphone 7 Plus 700,000 Sửa Lỗi Mất IMEI iphone 7 Plus 800,000
Thay nắp lưng iphone 7 Plus 250,000 Sửa Lỗi mất đèn FLASH iphone 7 Plus 400,000
Thay cáp home iphone 7 Plus 150,000 Sửa Lỗi Trắng màn hình iphone 7 Plus 600,000
Thay cáp sạc,mic iphone 7 Plus 200,000 Sửa Lỗi Không nhận sạc, USB iphone 7 Plus 400,000
Thay cáp nguồn iphone 7 Plus 200,000 Sửa Lỗi loa mic khi đàm thoại(AUDIO) iphone 7 Plus 450,000
Thay cáp volume iphone 7 Plus 200,000 Sửa Lỗi Mất nguồn(chết IC nguồn) iphone 7 Plus 700,000
Thay camera trước iphone 7 Plus 200,000 Sửa Lỗi Mất camera trước iphone 7 Plus 300,000
Thay camera sau iphone 7 Plus 200,000 Sửa Lỗi Không nhận cáp sạc iphone 7 Plus 300,000
Thay loa trong iphone 7 Plus 100,000 Sửa Lỗi liệt cảm ứng iphone 7 Plus 400,000
Thay loa ngoài iphone 7 Plus 100,000 Sửa Lỗi mất đèn màn hình iphone 7 Plus 500,000
Thay pin iphone 7 Plus 200,000 Sửa Lỗi mất sóng iphone 7 Plus 500,000
Thay thân máy iphone 7 Plus 500.000 Sửa lỗi mất WIFI iphone 7 Plus 500,000
Gevey ultra sim iphone 7 Plus 300,000 Sửa lỗi mất 3G,4G iphone 7 Plus 500,000
    Mở khóa icloud iphone 7 Plus 800,000

 

Sửa iphone mất nguồn

Sửa lỗi iphone mất wifi, wifi yếu, không tìm thấy wifi

Sửa iphone 2 mất IMEI, Wifi

Sửa iphone lỗi NO-IMEI (mất IMEI)

Thay Pin iphone

Sửa iphone hỏng camera

sua iphone không nhận sạc

Sửa iphone mất đèn màn hình

Sửa iphone hỏng IC nguồn

Sửa lỗi iphone bị mất wifi

Thay mặt kính cảm ứng iphone giá rẻ

Sửa iphone bị mất micro nghe gọi

Sửa iphone bị liệt cảm ứng

 

Sửa ipad mất nguồn

Sửa lỗi ipad mất wifi, wifi yếu, không tìm thấy wifi

Sửa ipad 2 mất IMEI, Wifi

Sửa ipad lỗi NO-IMEI (mất IMEI)

Thay Pin ipad

Sửa ipad hỏng camera

sua ipad không nhận sạc

Sửa ipad mất đèn màn hình

Sửa ipad hỏng IC nguồn

Sửa lỗi ipad bị mất wifi

Thay mặt kính cảm ứng ipad giá rẻ

Sửa ipad bị mất micro nghe gọi

Sửa ipad bị liệt cảm ứng